Author Archives: Minh Clear

About Minh Clear

Thích chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà mình biết và... muốn chia sẻ, nhưng do hạn chế về thời gian nên mình mong muốn những ai cùng sở thích với mình tham gia viết bài ngay tại website minhclear.net.

Backup server without downtime

Môi trường: – Ubuntu server 20.04 64bit – Mariadb >= 10.3 Tools: mariadb-backup * Cài đặt > Ubuntu/Debian sudo apt-get install mariadb-backup -y > Centos yum install MariaDB-backup -y *… Read more »