Cách phát hiện động vật trong 1 video bằng PHP

Dưới đây là đoạn mã PHP phát hiện được động vật trong một clip:

PHP
<?php

// Import thư viện cần thiết
require_once 'vendor/autoload.php';

// Tạo đối tượng YOLO
use Yolo\Yolo;
$yolo = new Yolo();

// Tải mô hình YOLO
$yolo->loadModel('yolov5s.weights', 'yolov5s.cfg');

// Tạo đối tượng video
use FFMpeg\FFMpeg;
$ffmpeg = new FFMpeg();
$video = $ffmpeg->open('clip.mp4');

// Lấy từng frame trong clip
$frames = $video->getFrames();

// Duyệt từng frame
foreach ($frames as $frame) {

  // Lấy ra các đối tượng động vật trong frame
  $objects = $yolo->detectObjects($frame);

  // In ra các đối tượng động vật
  foreach ($objects as $object) {
    echo $object->name . ': ' . $object->boundingBox . PHP_EOL;
  }
}

?>

Đoạn mã này hoạt động như sau:

 • Đầu tiên, chúng ta cần import thư viện Yolo và FFMpeg.
 • Sau đó, chúng ta tạo một đối tượng YOLO và tải mô hình YOLO.
 • Tiếp theo, chúng ta tạo một đối tượng video và lấy từng frame trong clip.
 • Cuối cùng, chúng ta duyệt từng frame và sử dụng YOLO để phát hiện các đối tượng động vật. Nếu phát hiện thấy động vật, chúng ta sẽ in ra tên và vị trí của động vật đó.

Để sử dụng đoạn mã này, bạn cần tải mô hình YOLO từ trang web của Yolo. Bạn có thể tải mô hình có sẵn hoặc huấn luyện mô hình của riêng mình.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng đoạn mã này:

PHP
// Phát hiện động vật trong clip
$objects = $yolo->detectObjects($frame);

// Kiểm tra xem có phát hiện thấy động vật nào không
if (count($objects) > 0) {

  // In ra các đối tượng động vật
  foreach ($objects as $object) {
    echo $object->name . ': ' . $object->boundingBox . PHP_EOL;
  }
}

// Lấy ra thông tin về đối tượng động vật đầu tiên
$object = $objects[0];

// In ra tên của đối tượng động vật
echo $object->name . PHP_EOL;

// In ra vị trí của đối tượng động vật
echo $object->boundingBox . PHP_EOL;

Hy vọng đoạn mã này sẽ giúp bạn phát hiện được động vật trong các clip của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.