Danh mục: Website

Các thủ thuật liên quan đến việc xây dựng, duy trì và phát triển website mình đã, đang sử dụng và thấy thú vị.

Backup server without downtime

Môi trường: – Ubuntu server 20.04 64bit – Mariadb >= 10.3 Tools: mariadb-backup * Cài đặt > Ubuntu/Debian sudo apt-get install mariadb-backup -y > Centos yum install MariaDB-backup -y *… Read more »